Ето Агнецът Божий! PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Кой е Исус? От самото начало на Неговия обществен живот до днес хората и особено Неговите ученици се опитват да дадат отговор на този въпрос. Първите християни твърдят, че Той е Месията, Христос, Помазаника, избраният свише Цар. Други ще кажат, че Той е Господ, Спасител и дори Спасител на света. Всички тези названия са верни. Колкото до Исус, най-често Той нарича Себе Си “Човешки син”, просто човек. И ето че при река Йордан Йоан Кръстител представя Исус като “Агнецът Божий”. За слушателите на Йоан изразът съдържа твърде прозрачен образ. За тези доскорошни номади агнето означава храна. То извиква и трайни исторически спомени: принесеният агнец в деня на освобождението от египетското робство преди дългия преход през пустинята; принасяните агнета всеки ден в Йерусалимския Храм; изкупителната жертва, агнецът, натоварван с греховете на Израил и прокуждан в пустинята; и накрая, предвещаният от пророк Исая “страдащ слуга”, който “подобно на жертвен агнец” остава безмълвен...

Исус е дошъл да избави света от греха. И въпреки това две хилядолетия по-късно светът още живее в своите грехове. Христос иска от всеки от нас, верните Негови последователи и свидетели, да не бъдем “от света” - да оспорваме с всичките си действия и с целия си живот поведението на света. Желанието на Исус е да не се приспособяваме към това фактическо положение, а да се съпротив-ляваме. Способни ли сме на това?

Всяка неделя по време на Евхаристията свещеникът казва: “Ето Агнецът Божи, Който отнема греховете на света!” Приемайки Божия Син, нека приемем да бъдем преобразени от Него. Евангелието на Йоан ни известява: на всички, които са Го приели и вярват в Него, Той даде власт да станат Божии синове. И като Божии синове от нас се изисква да продължим делото на Божия Агнец.

Животът ни като Божии синове трябва да свидетелства за вярата в Исус Христос, и то не само с думи, но преди всичко с нашето поведение, с решенията, които вземаме. Знаете ли, че дори ако ходите всяка неделя на църква, но на работата лъжете или ругаете, или на училище в междучасието пушите цигари и тормозите по-малките, или вкъщи не прощавате на своите близки – така вие „изтривате” свидетелството си за Исус Христос! Ние сме призвани като Йоан Кръстител да се откажем от преходните изгоди, горделивост, амбиции, само и само да помогнем на другите, на ближните да видят Исус, да се запознаят с Него и да повярват в Него.

Нека Светата литургия, в която участваме, укрепва в нас вярата в Бога! Нека се зарадваме на това, че заедно с нас в нея участват и нашите близки, роднини и познати. Нека нашето участие в литургията укрепва другите във вярата!