Отивам да ви приготвя място! PDF Print E-mail
There is no translation of this article

Да не се смущава сърцето ви;
вярвайте в Бога и в Мене вярвайте.
В дома на Отца Ми има много жилища.”

(Ин. 14, 1-2)Във всеки от нас, във всеки човек живее мечтата и потребността от свое уютно, пълно с доброта и любов кътче. Такова кътче тук, на земята, е бащиният дом, домът, където живее нашето семейство. Дом, който ние строим и в който се връщаме, за да отдъхнем, да събе-рем сили и с нова надежда да излезем в об-кръжаващия ни свят. Невинаги обаче тази чо-вешка потребност бива удовлетворена – колко много са разрушените домове, разбитото се-мейно щастие, несбъднатите мечти за уютно домашно кътче!

Но дори да имаме такова място, ние чувстваме, че рано или късно ще дойде време, когато всичко това ще трябва да изоставим и сърцето ни се изпълва с печал.

И тогава Исус от днешното Евангелско четиво се обръща към нас, към всички вярващи: „Да не се смущава сърцето ви; вярвайте в Бога и в Мене вярвайте. В дома на Отца ми има много жилища!”

Ние не знаем точно как ще изглежда този наш дом в Небесата. Но, ако искаме да бъдем сигурни в своето бъдеще, трябва да вървим натам, уповавайки се на Онзи, Който каза, че именно това трябва да правим. Разговорите за Небесния Дом – те винаги са ограничени, винаги представляват неуспешен опит да се изрази нещо, което не се поддава на изразяване. И тогава изпадаме в положението на човека от разказа, който искал изгодно да продаде своя дом. Той откъртил от стената една тухла, отишъл на пазара и започнал да приканва хората: „Кой иска да купи моя дом? Отличен дом! Ето, донесъл съм една тухла за проба!...” Как да не се присмееш на това предложение...

Ние също притежаваме една „тухла” знание за Небесата. Но макар това, което знаем, да е толкова малко, се стремим с всички сили да достигнем до там. Уповаваме се на Онзи, Който ни учи – на Христос; вярваме, че Той няма да ни излъже и Домът на Отца наистина ще бъде прекрасен. В края на краищата, Исус прекалено скъпо заплати за Своето учение, за да бъде то лъжа. Кой би приел кръста в името на илюзии?!

Но кой ще бъде спасен? Исус никога не говори за това определено. Той казва, че в Дома на Отца има място за всекиго и всеки е призван, а ако някой не дойде, неговото място ще остане празно! Христос учи: „Никой не е възлязъл на небето, освен слезлия от небето Син Човеческий, Който пребъдва на небето.” (Ин. 3, 13) Ако искаш да постигнеш Дома на Отца, може да направиш единствено като частичка от Христовото мистично Тяло. Само Христос влиза в дома на Отца, затова, ако се съединиш с Него, ще можеш да влезеш там заедно с Него. „Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.” (Ин. 14, 6)

Христос е Истината, защото ни открива Бога Отца и като посредник представлява за нас Пътят, водещ към Отца. Крачещият по този път не може да се заблуди. Пълното познание и разбиране за Отца – това е задача на вечността, а сега, по пътя, в нашата слабост можем само да съзерцаваме образа на Отца, съвършено отразен в Христос. Син и Отец съставляват едно цяло. Единството на природата на Сина и Отца се проявява в единството на Техните дела. „Който е видял Мене, видял е Отца” (Ин. 14, 9) – повтаря Исус на апостолите, които толкова често показвали недостиг на духовна мъдрост и на ентусиазъм. След Възкресението те разбрали, че няма да бъдат възнесени в Небесната обител на Отца по чудесен начин, а трябва да положат лични усилия, за да преодолеят земния отрязък от пътя, предназначен за всекиго от нас.

И в това е нашата радост и нашата надежда – съединявайки личните усилия с вярата в най-прекрасната истина, която е възкресе-нието на Божия Син Исус Христос, вървейки по пътя на Неговите заповеди и наставления, ползвайки се от Неговите дарове – ние ще придобием живот, вечен живот в най-прекрасния Дом, в който за всекиго от нас е приготвено място. Амин.

Last Updated on Tuesday, 07 June 2011 15:16