III обикновена неделя - C Drukuj
Brak tłumaczenia artykułu

Отговор на Божието Слово = действие според него

Къде живеете? В София, Торонто, Лондон или Париж? България ли е вашата родина, или сте чужденци? Може би с гордост съобщавате пред новодошлите в столицата, че София е родният ви град и винаги сте живели тук, където е бащиният ви дом, а може би идвате отдалече?

Днешният старозаветен разказ от книгата на пророк Неемия ни пренася в дните на освобождението и възстановяването на израилтяните, когато те се завръщат от плен във Вавилон. Със собствени средства и сили те са възстановили разрушения храм и сега провеждат в него събрание, на което са се събрали около петдесет хиляди души. Всички те са благодарни на Бога за свободата и даровете, които са получили – земя, сигурност, изобилие и благоденствие. Тези хора са радостни и не искат службата да приключи, защото са „гладни“ за Божието Слово, затова и призовават пророк Ездра да чете от закона на Моисей с готовност да чуят Божието Слово. Нещо повече, те са готови не само да слушат, но и да отговорят с действие на думите, които приемат със сърцето си, съпоставяйки и сравнявайки с тяхната собствена история, защото „целият народ плачеше, слушайки думите на закона“.

В третото четиво – в Евангелието, Исус също говори за освобождение, обявявайки на глас благата вест с думите: „Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година.“

Ето я и първата юбилейна „Година на милосърдието“, когато Бог в лицето на Христос дава амнистия за всеки страдалец и грешник на тази земя, защото Той идва, за да ни освободи от оковите на злото, което отнема радостта ни и от плена на грешната ни човешка природа, с която се раждаме, защото Исус дойде на земята, за да ни дари милосърдие и свобода.

Четивата от книгата на пророк Неемия и от Евангелието на свети Лука говорят за едно и също, и по-конкретно евангелският откъс днес потвърждава традицията, че ние, като християни, трябва да се събираме, за да чуем Божието Слово и да бъдем научени на смисъла и значението му и как да го прилагаме на практика в живота си, но приликите свършват дотук.

Исус идва в Назарет от Галилея, където за Него вече се е „пръснала мълва по цялата околна страна“, и там „Той поучаваше в синагогите им, прославян от всички“, но за съжаление, ситуацията на събранието, на което Исус проповядва в отечеството Си според разказа на евангелиста Лука, е коренно различна и както ще чуем в продължението следващата неделя, тълпата в Назарет не само че няма да Го приеме като Месия, но и ще Го отхвърли и ще бъде готова дори да го убие.

А сега, променяйки тона, отново можем да се запитаме един друг: Откъде сте и къде живеете? В Назарет или в Галилея? И после да добавим – чествате ли поредната година на милосърдието, с която Бог ви дарява?

Ако си уморен, отчаян, съкрушен или измъчен, усмихни се, защото днес ти си в „синагогата“ и слушаш самия Христос, Който ти казва: „Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да ви благовестя!“.

Вратите на тъмницата са отворени и пленниците вече са свободни. И тази свобода е точно за нас, които сме дошли в църквата, защото най-голямото ни желание е да вкусим и да се радваме на Божията благосклонност и милосърдие, защото Господното Слово осветява тъмнината в сърцата и живота ни и продължава да ни освобождава всеки ден.

Но след като сме тук, въпросите едва ли ще свършат бързо и следващият е: защо сме дошли – за да служим или за да ни служат?

Чрез днешното Слово Бог поставя акцент върху това, че наше задължение е да се събираме с вярващи, за да чуем обяснението на Библията, точно както някога Исус и Ездра обясняваха на хората, представяйки им добри тълкувания за подкрепа, за да насърчат вярата им и да им вдъхнат кураж и сили в бъдещи моменти на трудности и слабост. И днес това е мисията на Църквата и служението на братята, които посветиха живота си на нея.

Но какво ще кажем за себе си и за нашето лично служение и мисия, и какво ще направим сега, особено след като чухме Исус да казва, че е сред нас, за да благовести? Всеки от нас сам за себе си знае отговора на този въпрос.

Тълпата в синагогата в Назарет разбира, че текстът, който Исус прочита, е пророчество от Исая, което говори за идването на Месията. Христос обяви на тълпата, че Той е очакваният Месия, за Когото се говори, и думите Му поставят началото на нова епоха, точно както думите на Ездра в миналото, с тази разлика, че хората, които чуват Божието Слово от Ездра, го приемат и то се превръща в източник на реформа и средство за нов живот на общността.

Хората във възстановения храм с готовност споделят от благата си, за да отпразнуват завръщането си към един благочестив начин на живот. Те копнееха светът да бъде по-добро място, но и нашето желание е същото, а единственият начин, по който можем да го превърнем в такова, е ако слушаме и се подчиняваме на Божието Слово, проявявайки грижа и състрадание към нашите ближни. Думите, които Исус прочете от Исая, имат същото добро послание, защото показват загриженост.

Макар и да сме различни по дарби и сила, всички сме ценни за Бога – Негови скъпи деца, а може ли родител да не обича децата си, дори когато грешат?

Къде живеете? В София, Торонто, Лондон или Париж? Не, въпросът е съвсем различен, къде живеете – в Назарет или в Галилея?

Poprawiony: piątek, 08 lutego 2019 22:57